ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Alba Gusta Szolgáltató Kft.

Szolgáltató neve: Alba Gusta Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató email címe: hello@foxgrafika.hu

Szolgáltató telefonszáma: 06 70 213 58 96

Szolgáltató címe: 2485. Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1.

Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 07-09-031949

Adószám: 23961731-1-07

Bankszámla szám: OTP BANK: 11736082-20027382

Nemzetközi kód: IBAN: HU 73 117 36082-20027382-00000000

Swift kód: OTP VHU HB

A tárhelyet szolgáltatja: Webnode AG. Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc, E-mail: info@webnode.hu, Weboldal: www.webnode.hu

Általános szerződési feltételek
Jelen szerződési feltételek hatálya kiterjed Alba Gusta Szolgáltató Kft., (fantázia név: FOXGRAFIKA | Foxgrafika.hu, székhely: 2485. Gárdony. Kossuth u. 1., Telefon: 06 70 213 58 96, E-mail: hello@foxgrafika.hu, Cégjegyzékszám: 07-09-031949, Adószám: 23961731-1-07.) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgálatató) és mint Ügyfelei (a továbbiakban Megrendelő) között a jelen weboldalon meghirdetett munkákra, szolgáltatásokra, üzleti kapcsolatokra.

Megrendelő a Megrendelőlap kitöltésével vagy Megbízási szerződés elküldésével és annak az hello@foxgrafika.hu e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre Szolgáltató és Vevő között az alábbi feltételek szerint:

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.

1. Szolgáltató grafikai tervezéssel (ezen belül reklámgrafikai, web-design és arculattervezés) nyomdai kivitelezéssel (digitális), valamint dekorációk, emblémázás tervezésével és kivitelezésével, közösségi oldalak kezelésével, termékfotózással, online marketinggel, weboldal és webáruház készítésével és menedzselésével foglalkozik. A nyomdai és dekorációs kivitelezési munkák esetén Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult belátása és szakmai megítélése szerint megfelelő alvállalkozó teljesítésbe történő bevonására.

2. Megrendelő teljes körűen megismerteti a Szolgáltatót a feladattal, ezt követően ajánlatot kér tőle. Fontos a feladat hátterének, illetve a Megrendelő igényeinek, céljainak megismerése. A Megrendelőnek meg kell határoznia az elérni kívánt célt, hogy az általa kívánt munka milyen főbb tartalmi egyediségekkel, jellemzőkkel, paraméterekkel rendelkezzen, ezzel is segítséget adva a feladat és a célok meghatározásában. Megrendelő felelős azért, hogy az általa adott anyag törvényes legyen, ne ütközzön se jogszabályba, sem jó erkölcsbe és semmiféle szerzői, iparjogvédelmi vagy külön nem nevesített jogot ne sértsen; ezeket a paramétereket Szolgáltató nem köteles vizsgálni.

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4. jelen szerződés jelen weblap kihirdetéstől hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szerződést és a módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

5. Tilos a Szolgáltató engedélye nélkül a weboldal bárminemű részletének másolása, tartalmának letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása.

6. A weboldalon szereplő bármely tartalmak Szolgáltató engedélye nélküli felhasználása jogi következményeket von maga után.

7. Szerződés megszűnése: Távollévők között kötött szerződés a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.

8. Megrendelés lemondása, visszautasítása: Megrendelő megrendelését a Szolgáltató által elektronikus formában visszaküldött ajánlat elfogadását követő huszonnégy órán belül ingyen mondhatja le. Ha a Megrendelő az általános elállási jogát gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit, illetve munkadíját, kárát megtéríteni az alábbiak szerint.

9. Ha Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően gyakorolja elállási jogát a munkakezdési szakaszban akkor kárátalány jogcímén a teljes szerződéses illetve vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie Szolgáltató részére. Ha a Megrendelő a munka készítési szakaszában (ha a Szolgáltató már belekezdett a tervezésbe) gyakorolja elállási jogát, akkor kárátalány jogcímén a teljes vállalkozási díj 50%-át köteles megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató által végzett munka befejező szakaszba ér, már megfelelő design elemeket tartalmaz, de a Megrendelő szubjektív elgondolása szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve megszűnik. Ha a Megrendelő az elkészült munkával szubjektív okból nincs megelégedve (kettő javítást követően) akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Szolgáltató szerződésszerűen teljesített.
Grafikai munka megkezdését követően, a megbízás már nem mondható le. Ez esetben az előre átutalt összeget sem áll módunkban visszautalni.
Módosítási javaslatokat az Ügyfélektől csak írásban (e-mail) fogadunk el, maximum 2 alkalommal lehetséges.
Amennyiben az Ügyfél az elkészült és elküldött (e-mail, social media platform, stb.) termékkel (pl. grafikai szolgáltatás) kapcsolatban kifogást nem emel 24 órán belül, úgy az Ügyfél részéről a munkát elfogadottnak tekintjük. 

10. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni, ha a Megrendelő iparvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván rendelni.

  • Fizetés előre utalással. Megrendelő a megrendelt és Szolgáltató által visszaigazolt megállapodás szerint díjbekérő alapján banki átutalással fizeti a szolgáltatás teljes díját. Szolgáltató csak az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása esetén kezdi meg vállalását.
  • Szerzői jogok védelme.A Szolgáltató által készített minden munka, szellemi termék, grafikai munka a Szolgáltató tulajdonát képezi. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató által készített grafikai munkákon Szolgáltató logója külön felhatalmazás, Megrendelői engedély nélkül, automatikusan feltüntetésre kerülhet Szolgáltató döntése alapján. A Szolgáltató szellemi termékeit külön kérés vagy felhívás nélkül korlátlanul felhasználhatja referenciaként a Megrendelő nevének megjelölésével minden nyomdai vagy online hirdetési felületen, kommunikáción. Ezért Szolgáltató saját elhatározása alapján Megrendelő részére fizetési kedvezményt nyújthat.
  • Felhasználó és vagy Megrendelő a fenti Általános Szerződési Feltételek tekintetében tudomásul veszi, hogy azokat átolvasta, megértette, így az Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Érvényes a kihirdetés napjától visszavonásig.

Dátum: 2020. április 01.

Általános szerződési feltételek

Melyek kiterjednek a FoxGrafika Design Studio | FoxGrafika.hu (továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának és teljesítésének meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit. Szolgáltató a Megrendelő számára a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja. Megrendelő a Szolgáltatóval kötött szerződés vagy az ajánlatra küldött megrendelésével elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól Megrendelő és Szolgáltató közös megállapodással írásban eltérhetnek. Amennyiben Megrendelő és Szolgáltató jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, annyiban az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha Szolgáltató és Megrendelő között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Jelen ÁSZF hatályos 2017. február 01. napjától visszavonásig illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek Szolgáltató honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba.

Felek egyöntetűen elfogadják, hogy mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést (e-mail) elfogadják az értesítések hivatalos formájának: megrendelés, visszaigazolás, lemondás, jóváhagyás, megrendelés módosítás, stb. eseteiben. Az így közvetített információk tárolása mindkét fél felelőssége. A Megbízó postacím, illetve e-mail cím változásából és technikai hibákból eredő, adódó károkért a Deluxer Design & Branding Studio felelősséget nem vállal.

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1 Szolgáltató: FoxGrafika Design Studio
Üzemeltető adatai:
Cégnév: Alba Gusta Szolgáltató Kft.
Cím: 2485. Gárdony. Kossuth utca 1.
Adószám: 23961731-1-07
Cégjegyzékszám: 07-09-031949
Bankszámlaszám: OTP Bank 11736082-20027382
7311 - Reklámügynöki tevékenység

Képviseli: Róka László, ügyvezető
Telefon: +36 70 213 58 96
E-mail: hello@foxgrafika.hu
Web: www.foxgrafika.hu

1.2 Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Az a természetes, jogi, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személy vagy szervezet, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait. Értesítési /e-mail címnek tekintik felek Szolgáltató tekintetében – amennyiben az adott szerződés vagy megrendelés mást nem tartalmaz – a jelen ÁSZF-ben megjelölt értesítési címet/e-mail címet, Megrendelő tekintetében pedig az adott szerződésben, megrendelésen megjelölt értesítési/e-mail címet. Amennyiben az adott szerződés és a hozzá kapcsolódó megrendelés között a címek között eltérés van a megrendelésen szereplő cím az irányadó.

2. SZOLGÁLTATÁSOK

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató szolgáltatásaira általánosan irányadók, azonban ezen szolgáltatások esetén a szerződő felek a szerződés tartalmát egyedi szerződésben illetve megrendelésben rögzítik. A FoxGrafika Design Studio szolgáltatásai az alábbiak:- Arculattervezés, branding, kreatív munka, grafikai tervezés- Kiadvány tervezés (prospektusok, katalógusok, szóróanyagok)

– Reklám- és Médiaügynökségi tevékenység, hirdetések, sajtómegjelenések tervezése

– Online grafikai tevékenység

– Web fejlesztés, webdesign

– Rendezvényszervezés

– Dekoráció

– PR és marketing kommunikáció

– Reklámajándék, emblémázás

– Filmkészítés, fotózás

– Online marketing kommunikációs szolgáltatás

– Social media marketing szolgáltatás

A fent fel nem sorolt, a Szolgáltató által nyújtandó további szolgáltatások tartalmára vonatkozó részletes szabályokat felek a vonatkozó szerződésben rögzítik azzal, hogy erre a külön szerződésre, amennyiben abban a felek másként nem állapodnak meg, a jelen ÁSZF -ben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

Szolgáltató munkanapokon 8.000-16.00 óráig tart nyitva. Keretszerződéssel, ill. egyedi szerződéssel nem rendelkező Megrendelő külön kérésére az ettől eltérő időpontban, felár ellenében vállalja az alkotói tevékenységet. Amennyiben a Keretszerződéssel, ill. egyedi szerződéssel nem rendelkező Megrendelő 24 órán belüli teljesítést kér, abban az esetben Szolgáltató, ha a megrendelést egyébként elvállalja, a munkadíj mellett 50%-os felárat számít fel. A Szolgáltató a fent említett kiemelt díjazásról minden esetben előzetesen tájékoztatja a Megrendelőt.

3. SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA, TELJESÍTÉS AZ EGYES SZOLGÁLTATÁSOKNÁL

Szolgáltató az alábbiakban ad részletes tájékoztatást a szolgáltatások tartalmáról, a szerződéskötés menetéről, a felek közötti egyeztetés módjáról, feltételeiről, a teljesítésről, a mennyiségi és minőségi átvételről, valamint az egyes szolgáltatások esetében a szerzői jogokra vonatkozó kikötésekről.

3.1. A munka előkészítése, anyaggyűjtés

A Szolgáltató és a Megrendelő között az adott szerződés érvényesen létrejön, ha a Megrendelő a készítendő munka főbb formai és tartalmi elemeit meghatározta és a Megrendelő és a Szolgáltató megállapodtak a szolgáltatás árában és annak teljesítési határidejében valamint a Megrendelő személyes vagy cégadataival rendelkezésre bocsátja és a részére küldött ajánlatot írásban elfogadja, visszaigazolja. Szolgáltató nem köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelést, illetve a szerződést a Megrendelő részéről az arra jogosult személy írta alá. A Szolgáltató ajánlataiban, visszaigazolásaiban, számláiban stb. feltüntetett ellenértéket a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott ÁFA terheli, melyet az ellenértéken felül ugyancsak Megrendelő köteles megfizetni. Az ajánlati ár és a számlázott ár egyaránt nettó egységár, 1 db, vagy 1 más egységnyi termékre vonatkozóan.

Megrendelő az ajánlat elfogadásáról vagy elutasításáról értesíti Szolgáltatót elektronikus úton, postán, vagy személyesen a Szolgáltató ÁSZF-ben megjelölt valamely értesítési címén. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a Megrendelő azonosítsa személyét, lakcímét illetve székhelyét, nyilvántartási számát, adószámát, és törvényes képviselőjét.

Megrendelőtől beérkezett anyagok minőségéről Szolgáltató minden esetben meggyőződik, kifogás esetén beszerzi vagy létrehozza a megfelelő állományokat. Amennyiben ennek költségvonzata van, a munka megkezdése előtt haladéktalanul jelzi Megrendelőnek. A Szolgáltató a megrendelésben/szerződésben meghatározott termék/szolgáltatás elkészítéséhez kapott szükséges minden dokumentumot, leírást, vázlatot csak előzetes írásbeli igény esetén köteles megőrizni, illetve a Megrendelőnek visszaadni. Ha Megrendelő a nyersanyagokat a teljesítést követő 3 hónapig sem veszi át, úgy arra már a későbbiekben nem tarthat igényt.

Amennyiben a Szolgáltató és Megrendelő között az adott projektre az ÁSZF bevezetőjében meghatározott szerződések közül egyik sem jön létre, a felek közötti jogviszonyra az adott megrendelés és a mindenkori ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.

Amennyiben alapos kétség merül fel Megrendelő fizetési készségével, vagy fizetőképességével kapcsolatban, úgy a Szolgáltatónak jogában áll szerződéstől elállni.

3.2. A munka elkészítésének folyamata

3.2.1. Igényfelmerülés, igények pontosítása

Az adminisztrációs fázis előkészíti a produkciós fázist, vagyis egyezteti, véglegesíti a paramétereket, a megbízás költségvonzatait, összegyűjti a produkcióhoz szükséges anyagokat.

Megrendelő teljes körűen megismerteti a Szolgáltatót a feladattal brief formájában és ajánlatot kér tőle. Megrendelő által az ajánlatkéréshez adott brief-nek tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges (tennivaló összefoglalása kommunikált márka/termék bemutatása, az üzenet tartalmi/formai elemei, célcsoport, stílus, technikai paraméterek, gyártástechnológia) valamint az igényelt megvalósítási határidőt.
Hiányos, elégtelen brief esetén Szolgáltató igyekszik rövid időn belül pontosan meghatározni Megrendelővel együttműködve a megrendelői igényeket ("Brief"), valamint meghatározza/ összefoglalja a Szolgáltató rendelkezésére bocsátandó, a munkavégzéshez szükséges anyagok listáját, minőségét. Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az ajánlatkérő Megrendelő által biztosított grafikai elemek formátumára, méretére, szövegek állapotára, ugyanakkor Megrendelő felelős azért, hogy az általa adott anyag törvényes legyen, ne ütközzön se jogszabályba, sem jó erkölcsbe és semmiféle szerzői, iparjogvédelmi vagy külön nem nevesített jogot ne sértsen; ezeket a paramétereket Szolgáltató nem köteles vizsgálni.

A Szolgáltató részletes tájékoztatást ad a szerződés menetéről: A Szolgáltató árajánlata – eltérő közlés híján – a Megrendelővel való közléstől számított 30 napig hatályos, azaz eddig az időpontig tart a Szolgáltató ajánlati kötöttsége.

Az információk hiányossága miatti késedelemért, vagy lehetetlenülésért Szolgáltatót nem terheli felelősség, ilyen esetben Szolgáltató jogosult indokolt költségei megtérítésére.

3.2.2. Produkciós fázis

Megrendelő által átadott részletes brief (illetve a rebrief-et követő pontosítás) alapján Szolgáltató valamennyi kommunikációs anyaghoz minimum 2 tervet készít, melyek bemutatása elektronikus módon történik.

Megrendelő kiválasztja az igényeinek leginkább megfelelő tervet, amiről írásban (e-mail-en) értesíti Szolgáltatót a tervek megküldését követő 5 munkanapon belül. Megrendelő felelőssége, hogy Szolgáltató azonosítóit használva egyértelműen határozza meg, melyik a kiválasztott grafikai terv, aminek továbbdolgozását kéri.

Amennyiben Megrendelő az első körben készített tervek egyikét sem fogadja el, köteles új, az előzőt kiegészítő briefet küldeni Szolgáltatónak. Ez alapján Szolgáltató maximum 2 módosított grafikai tervet dolgoz ki. Ilyennek minősül minden olyan szöveges vagy grafikai módosítás, mely az eredeti vázlatot, layout-ot alapjában megváltoztatja, mint a grafikai vagy képi elemek módosításai, koncepcionális módosítások. Abban az esetben, ha a felkínált tervekből nem sikerül a Megrendelőnek választania, Szolgáltató további tervezési díj ellenében (a koncepcióterv díjának 25%-a), további terveket készít. Ennek feltétele a briefing és az elképzelések pontosítása. Amennyiben a megadott paraméterek a tervezés során lényegesen megváltoznak a Megrendelő kérésére, Szolgáltató erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld. A tervek kizárólag a Szolgáltató tulajdonát képezik.

A grafikai és layout tervek készítése közben felhasznált képek, videók és zenék jogdíját a tervezés ára nem tartalmazza. A jogdíjak költsége a Megrendelőt terhelik, a Szolgáltató erről és a jogdíjak mértékéről köteles a Megrendelőt tájékoztatni. Megrendelőtől kapott anyag esetén Megrendelő szavatol azért, hogy a Szolgáltató által létrehozott anyag harmadik személyek jogát nem sérti, nem sért személyiségi jogokat és maradéktalanul megfelel a hatályos magyar jogszabályoknak. A Szolgáltató a fentiek megsértéséből, mulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget.

A Megrendelő kiválasztja a neki legjobban tetsző vázlattervet, amelyet a választott koncepciónak megfelelő konkrét megoldás kidolgozása (grafikai kidolgozás, nyomdai előkészítés, fejlesztés stb.) követ. A Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott terv alapján a honlapot vagy a grafikai állományt, illetve a nyomdai kivitelezésre alkalmas pdf fájlt elkészíti. Szolgáltató saját belátása szerint igénybe vehet alvállalkozót vagy más teljesítési segédet. Ha a Megrendelő az általa korábban jóváhagyott tervtől már a munka készítési szakaszában eltér, akkor a Szolgáltató erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld. Az eltérés nem irányulhat a jóváhagyott terv lényegi módosítására, csak ha ebben, vállalási határidejében és díjazásában a felek előzetesen megállapodtak. A korrektúrafordulók során a kidolgozott terv végső finomításra kerül, korrektúrája történik meg. Itt nyílik lehetősége a Megrendelőnek arra, hogy apróbb, a kiválasztott koncepciót nem sértő változtatásokat kérjen. A korrektúrajavításokat a Megrendelő összegyűjtve, egy dokumentumban köteles leadni, mely pontos utasításokkal jelöli a hibás tartalmakat és az új anyagokat. Egyéb rendelkezés hiányában az ajánlati árban 2 korrektúraforduló foglaltatik benne, a Megrendelő az észlelt hibákat 2 korrektúra kör alatt köteles jelezni az anyag beérkezésétől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben 5 munkanapon belül nem érkezik visszajelzés, a grafikai anyagot Megrendelő elfogadottnak tekinti és jogosult a szolgáltatási díj leszámlázására. Minden további korrektúraforduló költsége külön felszámolásra kerül az aktuális óradíjak alapján. A Szolgáltató díjmentesen technikai segítséget nyújt a megrendelt szolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdésekre telefonon vagy elektronikus úton egyaránt a teljesítéstől számított 3 hónapon belül. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató teljesítése során őt is fokozott együttműködési, tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek keretében Megrendelő különösen köteles a teljesítéshez kellő szakértelemmel bíró kapcsolattartót, munkatársat bevonni, a Szolgáltató által feltett kérdéseket haladéktalanul megválaszolni, a Szolgáltató teljesítéséhez szükséges egyéb adatokat, tényeket haladéktalanul megadni és döntéshelyzet esetén haladéktalanul és egyértelműen dönteni.A Megrendelő kötelezettségei tehát:

1. Dedikált kapcsolattartó megnevezése

2. Anyagleadás az előre egyeztetett formában.

3. Jóváhagyás vagy további pontos delegálás.

4. Minden olyan információ átadása, ami szükséges a továbbhaladás és a folyamatlezárás érdekében.

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató felhívását követő 5 napon túl sem tesz eleget ezen kötelezettségek bármelyikének, akkor az árajánlatban szereplő teljes összeget, azaz a teljes szerződéses illetve vállalkozási díjat köteles megtéríteni a Szolgáltató irányába. Megrendelő elfogadja, hogy az őt terhelő kötelezettségek nem vagy késedelmes teljesítése – a Szolgáltató egyéb jogainak fenntartása mellett – a kapcsolódó szerződéses határidőknek legalább a Megrendelő késedelmével azonos mértékű, egyébként szakmailag indokolt módosulását eredményezi, ezért Megrendelő saját késedelme a Szolgáltató késedelmét kizárja.

Ha a munka megvalósításának a költsége a teljesítés során módosul (például Megrendelő új kérésekkel áll elő, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), Szolgáltató köteles egy módosított ajánlatot készíteni, illetve a munkát felfüggeszteni annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetőek, ha ezen módosított árajánlatot Megrendelő visszaigazolja.

Rendelés törlése: Szolgáltató csak írásbeli formában fogad el rendeléstörlést. Megrendelő köteles a Szolgáltatónál a rendeléstörlésig felmerült költségeket és az időközben elvégzett munka ellenértékét megtéríteni.

3.2.3 Grafika és tartalom elfogadása

Szolgáltató köteles a kigyártás előtt 3 nappal (amennyiben a vállalási határidő 1 hétnél rövidebb, úgy legalább a munka elkészültét 1 nappal megelőzően) bemutatni Megrendelőnek a terveket tartalmi-formai írásbeli elfogadtatás céljából. Megrendelő megfelelő időben (maximum 24 órán belül) köteles nyilatkozni az elfogadásról, amelynek elmulasztása ill. késedelmes teljesítése esetén keletkezett kár a Megrendelőt terheli.
A termék formai és tartalmi elfogadása e-mail-en is megtörténhet, az így elfogadott állomány, valamint az elfogadó e-mail is a Szolgáltató nyilvántartásába kerül.

Honlap esetén a munkák elkészítéséről a Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja, a tesztverziót és interneten hozzáférhetővé teszi a Megrendelő részére. A Megrendelő jóváhagyásával igazolja a tesztverzió publikálhatóságát. A grafikai termék elkészítéséről a Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja, és a végtermék egy mintapéldányát a Megrendelő által megadott e-mail címre történő elküldéssel átadja. A teljesítés helye, amennyiben az nem elektronikus úton történik meg e-mailen vagy FTP szerverre való feltöltésen keresztül és a megrendelőlapból vagy a megrendelt szolgáltatás speciális jellegéből egyértelműen más nem következik, a Szolgáltató telephelye. A Megrendelőnek kötelessége az elkészített honlapot vagy grafika terméket átvenni és a megállapodás szerinti szerződéses illetve vállalkozási díjat kifizetni. A Megrendelő által megrendelt munkákra tett árajánlat nem tartalmazza a forrásfájlok átadását. Ha a Megrendelő kéri a forrásfájlok átadását is, ezekért, külön írásbeli megállapodás hiányában, az adott munkára vonatkozó szerződéses illetve vállalkozási díjjal megegyező összegű díjat köteles megfizetni a Szolgáltatónak.

3.3 Teljesítés

Az elkészült terméket Szolgáltató az általános gyakorlatnak megfelelően ofszet és digitális gyártásra egyaránt alkalmas formában bocsátja az elfogadott grafikai állományt Megrendelő rendelkezésére. Amennyiben megrendelő a forrásfájlt is szeretné megkapni, arról külön szerződés rendelkezik.
A Megrendelő felelőssége időben gondoskodni a gyártás előkészítéshez szükséges technikai információkról, melyek a következők: gyártási technológia (ofszet, digitális, flexo, szita) – ezt már a tervezés megkezdése előtt a Brief-ben egyeztette Tervező a Megrendelővel, a munka folyamán azonban ez módosulhat, gyártásra előkészített anyag leadásának módja (lehet állomány: e-mail-en vagy CD-n, FTP).

Többoldalas kiadványok, egyes szóróanyagok esetében szükség van ún. "forgató készítésére", mely az oldalak sorrendjét, kiadvány speciális működését prezentálja, segítségül szolgál mind a gyártás előkészítéshez, mind a kigyártáshoz. Ennek összeállítása, az oldalsorrend meghatározása Megrendelő feladata, makett készítését Szolgáltató ennek alapján tudja elvégezni, a munkamenetet szervezni.

A munkák elkészítését és a mintapéldány (tesztverzió) átadását követően a Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni. Ezzel az átadással történik meg a teljesítés minőségi ellenőrzésének az a része, amely a külső megjelenésre vonatkozik, vagy amely egyébként a mintapéldányból (tesztverzióból) megállapítható. Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának, a teljesítést elfogadottnak tekintik. A Szolgáltató és a Megrendelő közötti bármilyen vita esetén ezt a jóváhagyott mintapéldányt (tesztverziót) kell a szerződés tárgyaként elfogadni. Megrendelő ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a nyomdai kivitelezés során a színeltérés maximális mértéke 5%. A Megrendelő jóváhagyása esetén a Szolgáltató az elkészített munkákat, vagy a grafikai végterméket átadja illetve kiszállítja. Szolgáltató a legjobb tudása és tapasztalata szerint elkészített grafikát megvalósításra alkalmas formában bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, ezzel azonban nem vállal teljes garanciát a tökéletes kivitelezésre. Szolgáltatás esetén Szolgáltató felelőssége az átadott grafikára vonatkozik és nem terjed ki a kivitelezéssel kapcsolatos esetleges károkra. Termék esetén a Megrendelő által rendelt termékeket az árajánlatban foglalt műszaki paraméterekkel és az utolsó, Megrendelő által jóváhagyott, ellenőrzött, elektronikus vagy papír alapú tervek szerint köteles elkészíteni. A teljesítési határidő nő, a Megrendelő általi ellenőrzés és elfogadás időtartamával! A Szolgáltató nem vállal anyagi felelősséget az olyan hibákból eredő károkért, amelyek a Megrendelő által jóváhagyott, ellenőrzött anyagban is fellelhetőek. A Szolgáltató felelőssége az átadott termékekre vonatkozik, és nem terjed ki a kifogásolt termékek által okozott közvetlen vagy közvetett károkra. Az átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül támaszthat. Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni. Az elkészített munka mennyiségi ellenőrzését Megrendelő az átadáskor végzi el és esetleges mennyiségi kifogásait köteles azonnal, az átadással egyidejűleg jelezni Szolgáltató felé. Amennyiben az átadott munka volumene vagy milyensége nem teszi lehetővé az azonnali átadás-átvételt, úgy azt Megrendelő köteles haladéktalanul elvégezni, a késedelemmel kapcsolatos károkért kizárólag Megrendelő a felelős.

Jóváhagyás esetén Szolgáltató a Megrendelőnek számlát állít ki, melyet Megrendelő készpénzben vagy átutalással egyenlíthet ki. Az átutalásos fizetés – egyéb megállapodás híján – 8 napos fizetési határidővel történik.

Az elkészített vázlatterveket és az elfogadott, megvalósult munkát Szolgáltató 3 napig archiválja.

3.3.1 Szállítás

3.3.1.1. A Megrendelőt az áru szállításra kész állapotáról Szolgáltató haladéktalanul értesíti. Az áru átadása – ellenkező értelmű írásos megállapodás hiányában – Szolgáltató székhelyén történik.
3.3.1.2. Szolgáltató az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli felelősség a szállítási késedelemért, ha az külső hatás miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat és nyomdai adathordozókat (film, fájlok) nem, vagy nem megfelelő időben adja át. A késedelemről Szolgáltató a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
3.3.1.3. Amennyiben az áru elszállításának bármilyen késedelme várható, Megrendelő köteles erről Szolgáltató-t haladéktalanul értesíteni.
3.3.1.4. Amennyiben Megrendelő az árut a megállapodott szállítási határidőt követő 3 napon belül, az annak szállításra kész állapotáról szóló tudomásszerzés ellenére nem veszi át, úgy Szolgáltató jogosult a számlát kiállítani. Az ilyen termékek vonatkozásában a leszámlázástól kezdve a felelős őrzés szabályai az irányadóak. Az áru tárolásával vagy őrzésével kapcsolatban Szolgáltató-nél felmerülő költségeket Megrendelő köteles megtéríteni. Amennyiben Megrendelő átvételi késedelme az 5 napot meghaladja, Szolgáltató jogosult az adott szerződéstől elállni, az elállással kapcsolatos kárai megtérítését követelni.

3.3.2 Áru megvizsgálása, kifogások

Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szállított terméket, az átvételt követően haladéktalanul megvizsgálja. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban a megvizsgálás során bármilyen eltérést tapasztal, ezen eltéréseket jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, és a szerződéstől való bárminemű eltérést a fentiek szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Mindezek bármelyikének elmulasztása esetén Megrendelő elveszíti azt a jogát, hogy az áru mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

Megrendelő az átvételkor elvégzett vizsgálat alapján felmerült esetleges igényeit az alábbi határidőben köteles bejelenteni:

– Mennyiségi kifogás vagy a csomagolás sérülése esetén Megrendelő a termék átvételét követő munkanap 15 óráig értesíti Szolgáltatót

– Minőségi kifogás esetén Megrendelő a termék átvételét követő 5 napon belül értesíti Szolgáltatót.
A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni, és ahhoz csatolni kell a 3.3.1. pont előírásai szerint felvett jegyzőkönyvet.

Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.
Szolgáltató mind minőségi, mind mennyiségi vagy sérüléssel kapcsolatos kifogás esetén – amennyiben a kifogás megalapozott – az árut kicseréli vagy amennyiben ez nem, vagy csak számottevő nehézséggel történhetne meg, úgy az áru ellenértékét a jogos kifogással arányos mértékben csökkenti, vagy visszatéríti Megrendelőnek.

Szolgáltatót a szállított termékekkel kapcsolatban a Polgári Törvénykönyv szerinti általános szavatossági felelősség terheli. Amennyiben a termék a Megrendelő által szolgáltatott adatok alapján készül, úgy Szolgáltató a Megrendelő vagy megbízottja által átadott nyomdai adathordozók (filmek, fájlok), rajzok vagy minták hibájából, hiányosságából vagy hiányából eredő semmiféle kárért vagy más következményért nem vállal felelősséget.
Amennyiben Szolgáltató vállalja fel a nyomdatermékek tervezését, nyomtatást megelőző előkészítő műveleteit, csak a Megrendelő által jóváhagyott minta alapján nyomtatható a termék, ezért a kigyártás után nem fogadunk el a terméken észlelt, de a jóváhagyáskor nem észrevett hibát. Azért felelősséget nem tudunk vállalni.
A termék előállításához felhasznált anyagok szavatossági hibájából eredő anyagi kárért Szolgáltató kizárólag a termék értékének összegéig vállal felelősséget.
Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga is kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

4. FIZETÉS

Amennyiben az egyedi szerződések az ÁSZF-ben megfogalmazottaktól eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltatási díjat a Megrendelő banki átutalással köteles a Szolgáltatónak megfizetni 8 napos fizetési határidővel.

A számla megfizetését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a jogosult bankszámláján jóváírásra kerül.

A Szolgáltató által gyártott termékek a számla kiegyenlítéséig a Szolgáltató tulajdonát képezik, a Megrendelő ezekre jogot nem formálhat függetlenül attól, hogy az átadás előtte már megtörtént. A szerződéses illetve vállalkozási díj magában foglalja a megrendelés szerinti termék vételárát, a munkához kapcsolódó és a megrendelés szerinti felhasználási jogok ellenértékét és a megrendelés teljesítése során nyújtott egyéb szolgáltatások díját és költségét.

Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató egymástól függetlenül:

jelen ÁSZF hatálybalépésekor a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatnak gazdálkodó szervezet kötelezett esetén 7 %-kal növelt összege,

az irányadó fizetési határidőt több mint 8 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén a teljesítésig felfüggesztheti a megrendelés vagy a Megrendelő egyéb megrendeléseinek teljesítését,

az irányadó fizetési határidőt több mint 30 nappal meghaladó fizetési késedelem esetén azonnali hatállyal felmondhatja a megrendelést és elállhat a már leadott megrendelések teljesítésétől.

Megrendelő fizetési késedelme a kapcsolódó teljesítési határidők meghosszabbodását eredményezi. A megadott fizetési határidőre történő nem teljesítés esetén, a követeléskezelés minden költsége az Megrendelőt terheli.

5. SZERZŐDÉSI BIZTOSÍTÉKOK

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelőtől előleg megfizetését vagy fizetési biztosítékot kérjen. Erre vonatkozó igényét Megrendelő első igénybejelentésére adott első árajánlata, vagy megrendelés visszaigazolása során köteles közölni.

Fizetés előre utalással. Megrendelő a megrendelt és Szolgáltató által visszaigazolt megállapodás szerint díjbekérő alapján banki átutalással fizeti a szolgáltatás teljes díját. Szolgáltató csak az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása esetén kezdi meg vállalását.

Vagy előre egyeztetést követően lehetősége lehet;
Az ellenérték teljesítésének biztosítékaként a Szolgáltató a munkák megkezdése előtt a Megrendelőtől előleget kérhet. A szerződés teljesítés esetén az előleg összege a vállalkozási díjba beleszámít. Az előleg összege a Szolgáltatási díj 50 %-áig köthető ki. Az előlegre vonatkozó kikötéseket Szolgáltató árajánlatában (megrendelés visszaigazolásában) előzetesen jelzi.

Az előlegről szóló számla kiállítására a Szolgáltató a megrendelés hatályba lépésének napján válik jogosulttá és ezen a napon kezdődik a számla fizetési határideje is. Amíg Megrendelő az előleg számlát nem teljesíti hiánytalanul, addig a Szolgáltató nem kezdi meg a szerződés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési határidő automatikusan annyival meghosszabbodik, amennyivel az előleg számla lejárata után egyenlíti ki Megrendelő a számlát.

6. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani 15 napos határidő betartásával. Szolgáltató a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-jét a honlapján teszi közzé.

Ha a felek között korábban létrejött, az ÁSZF bevezetőjében említett szerződést módosítani kívánják, vagy a Megrendelő újabb szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatot tesz, akkor a Megrendelő kitölt egy újabb megrendelőlapot és a Szolgáltató részére elküldi vagy átadja. A szerződés módosításának érvényes létrejöttéről – elfogadás esetén – a Szolgáltató visszaigazolást küld. A szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött szerződés módosításra vonatkozó javaslatot akkor vizsgálja meg érdemben, illetve akkor fogad el tőle újabb megrendelést, ha Megrendelőnek 30 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

7. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. A felek között létrejött eseti szerződésteljesítés nélkül is megszűnhet:

– a felek közös megegyezésével,

– a Megrendelő elállásával vagy felmondásával,

– a Szolgáltató felmondásával vagy elállásával.

Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Szolgáltató szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:

Ha Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát a munkakezdési szakaszban (a Szolgáltató még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében), akkor kárátalány jogcímén a teljes szerződéses illetve vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie Szolgáltató részére.

Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha a Szolgáltató már belekezdett a tervezésbe) gyakorolja elállási jogát, akkor kárátalány jogcímén a teljes vállalkozási díj 50%-át kell kifizetnie.

Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.

Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Szolgáltató szerződésszerűen teljesített.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:

Az elkészítendő terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.

Ha a megrendelő több mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását.

Ha a megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul, vagy végelszámolását határozza el.

Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

Ha Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.

Ha Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít Szolgáltatóval szemben, amely Szolgáltató hátrányos megítélését eredményezheti.

A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató költségeit és kárát (beleértve az elmaradt hasznot is) megfizetni. Rendkívüli felmondás esetén a megrendeléseket a Szolgáltató nem köteles teljesíteni. Az ilyen megrendelések teljesítésétől a Szolgáltató írásban jogkövetkezmények nélkül elállhat.

A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása – kivéve az elállás egyes eseteit – nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

A postai úton eljuttatott írásbeli közléseket a vonatkozó szerződésben vagy megrendelésben – eltérés esetén a megrendelés az irányadó – feltüntetett címre kell megküldeni ajánlott vagy tértivevényes küldeményként. A postai küldeményt a feladásától számított 3. munkanapon kézbesítettnek (közöltnek) kell tekinteni, függetlenül attól, hogy a posta esetlegesen nem kereste, elköltözött vagy bármilyen más jelzéssel küldi vissza küldeményt, a korábbi közlés azonban bizonyítható. Megrendelő az adataiban bekövetkezett minden változást és a szerződés teljesítése szempontjából lényeges egyéb változásokat köteles 15 napon belül írásban közölni Szolgáltatóval.

8. SZERZŐI JOGOK

Amennyiben az egyedi szerződések, vagy a jelen ÁSZF egyes szolgáltatásokra vonatkozó fejezete másként nem rendelkezik:

Szolgáltató – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

Szerzői jogok: Szolgáltató által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg. Megrendelőnek pusztán a teljesítés során létrehozott művekhez történő hozzáférés jogán még önmagában semmilyen felhasználási joga nem keletkezik. A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható, a felhasználás módja és mértéke nem irányulhat közvetlen haszonszerzésre illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jog Magyarország területére vonatkozik és határozatlan időre szól. A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén vagy, ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Szolgáltatót a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát. Ha Megrendelő a jelen ÁSZF-ben szabályozotthoz képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján Szolgáltató eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartamát és díját. A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Szolgáltató tulajdona és nem képezi az egyes megrendelésék tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi. A Szolgáltató a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a szerződéses illetve vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg.

Tulajdonjog: A Szolgáltató a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg. Tekintettel a felhasználási jog jelen pontban meghatározott tartalmára, Megrendelő tudomásul veszi, hogy szerzői jogsértést követ el, amennyiben a szerződésből őt terhelő összes fizetési kötelezettség teljesítését megelőzően kezdi meg a Szolgáltató által a teljesítés során létrehozott művek felhasználását.

Amennyiben Szolgáltató a Megrendelő utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles Szolgáltató-t mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.

9. GARANCIA

A Szolgáltató nem köteles garanciát vállalni. A Szolgáltató Partnerei által készített termékekért az esetleges garancia az adott Partnernél előrhető, tájékozódni az aktuális gyártó Partnernél lehetséges.*

10. TITOKTARTÁS ÉS ADATVÉDELEM

Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá. A titoktartási kötelezettség szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli.

Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Szolgáltatót.

Megrendelő a megrendelőlap aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésre illetve rá vonatkozó adatokat a Szolgáltató az őt megillető követelések érvényesítése érdekben harmadik személynek átadja.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szerződő Felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik. Szerződő Feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítik előnyben.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő törvényes képviselője, a Megrendelő szerződésből fakadó bármely fizetési kötelezettségéért készfizető kezességet vállal. A készfizető kezességvállalás az ÁSZF bevezető részében felsorolt szerződések illetve megrendelés Megrendelő illetve képviselő általi aláírással jön írásban létre.

Jelen szerződés megkötésére, értelmezésére és teljesítésére a magyar jog előírásai vonatkoznak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. CLXXVII. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen ÁSZF magyar nyelven érvényes. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére. Jogvita esetére felek a hatásköri szabályok figyelembe vételével kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

Érvényes a kihirdetés napjától visszavonásig.

Gárdony, 2020. december 3.