ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Alba Gusta Szolgáltató Kft.

Szolgáltató neve: Alba Gusta Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató email címe: hello@foxgrafika.hu

Szolgáltató telefonszáma: 06 70 213 58 96

Szolgáltató címe: 2485. Gárdony-Dinnyés, Kossuth utca 1.

Illetékes, v. bejegyző cégbíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 07-09-031949

Adószám: 23961731-1-07

Bankszámla szám: OTP BANK: 11736082-20027382

Nemzetközi kód: IBAN: HU 73 117 36082-20027382-00000000

Swift kód: OTP VHU HB

A tárhelyet szolgáltatja: Webnode AG. Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc, E-mail: info@webnode.hu, Weboldal: www.webnode.hu

Általános szerződési feltételek
Jelen szerződési feltételek hatálya kiterjed Alba Gusta Szolgáltató Kft., (fantázia név: FOXDESIGN | Foxgrafika.hu, székhely: 2485. Gárdony. Kossuth u. 1., Telefon: 06 70 213 58 96, E-mail: hello@foxgrafika.hu, Cégjegyzékszám: 07-09-031949, Adószám: 23961731-1-07.) mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgálatató) és mint Ügyfelei (a továbbiakban Megrendelő) között a jelen weboldalon meghirdetett munkákra, szolgáltatásokra, üzleti kapcsolatokra.

Megrendelő a Megrendelőlap kitöltésével vagy Megbízási szerződés elküldésével és annak az hello@foxgrafika.hu e-mail által történő visszaigazolásával a 45/2014. Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre Szolgáltató és Vevő között az alábbi feltételek szerint:

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében, ez esetben a távszerződés Felek között nem jön létre.

1. Szolgáltató grafikai tervezéssel (ezen belül reklámgrafikai, web-design és arculattervezés) nyomdai kivitelezéssel (digitális), valamint dekorációk, emblémázás tervezésével és kivitelezésével, közösségi oldalak kezelésével, termékfotózással, online marketinggel, weboldal és webáruház készítésével és menedzselésével foglalkozik. A nyomdai és dekorációs kivitelezési munkák esetén Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult belátása és szakmai megítélése szerint megfelelő alvállalkozó teljesítésbe történő bevonására.

2. Megrendelő teljes körűen megismerteti a Szolgáltatót a feladattal, ezt követően ajánlatot kér tőle. Fontos a feladat hátterének, illetve a Megrendelő igényeinek, céljainak megismerése. A Megrendelőnek meg kell határoznia az elérni kívánt célt, hogy az általa kívánt munka milyen főbb tartalmi egyediségekkel, jellemzőkkel, paraméterekkel rendelkezzen, ezzel is segítséget adva a feladat és a célok meghatározásában. Megrendelő felelős azért, hogy az általa adott anyag törvényes legyen, ne ütközzön se jogszabályba, sem jó erkölcsbe és semmiféle szerzői, iparjogvédelmi vagy külön nem nevesített jogot ne sértsen; ezeket a paramétereket Szolgáltató nem köteles vizsgálni.

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4. jelen szerződés jelen weblap kihirdetéstől hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szerződést és a módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

5. Tilos a Szolgáltató engedélye nélkül a weboldal bárminemű részletének másolása, tartalmának letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása.

6. A weboldalon szereplő bármely tartalmak Szolgáltató engedélye nélküli felhasználása jogi következményeket von maga után.

7. Szerződés megszűnése: Távollévők között kötött szerződés a szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.

8. Megrendelés lemondása, visszautasítása: Megrendelő megrendelését a Szolgáltató által elektronikus formában visszaküldött ajánlat elfogadását követő huszonnégy órán belül ingyen mondhatja le. Ha a Megrendelő az általános elállási jogát gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit, illetve munkadíját, kárát megtéríteni az alábbiak szerint.

9. Ha Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően gyakorolja elállási jogát a munkakezdési szakaszban akkor kárátalány jogcímén a teljes szerződéses illetve vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie Szolgáltató részére. Ha a Megrendelő a munka készítési szakaszában (ha a Szolgáltató már belekezdett a tervezésbe) gyakorolja elállási jogát, akkor kárátalány jogcímén a teljes vállalkozási díj 50%-át köteles megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató által végzett munka befejező szakaszba ér, már megfelelő design elemeket tartalmaz, de a Megrendelő szubjektív elgondolása szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve megszűnik. Ha a Megrendelő az elkészült munkával szubjektív okból nincs megelégedve (kettő javítást követően) akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Szolgáltató szerződésszerűen teljesített.
Grafikai munka megkezdését követően, a megbízás már nem mondható le. Ez esetben az előre átutalt összeget sem áll módunkban visszautalni.
Módosítási javaslatokat az Ügyfélektől csak írásban (e-mail) fogadunk el, maximum 2 alkalommal lehetséges.
Amennyiben az Ügyfél az elkészült és elküldött (e-mail, social media platform, stb.) termékkel (pl. grafikai szolgáltatás) kapcsolatban kifogást nem emel 24 órán belül, úgy az Ügyfél részéről a munkát elfogadottnak tekintjük. 

10. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy elállni, ha a Megrendelő iparvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jó ízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván rendelni.

  • Fizetés előre utalással. Megrendelő a megrendelt és Szolgáltató által visszaigazolt megállapodás szerint díjbekérő alapján banki átutalással fizeti a szolgáltatás teljes díját. Szolgáltató csak az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása esetén kezdi meg vállalását.
  • Szerzői jogok védelme.A Szolgáltató által készített minden munka, szellemi termék, grafikai munka a Szolgáltató tulajdonát képezi. Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató által készített grafikai munkákon Szolgáltató logója külön felhatalmazás, Megrendelői engedély nélkül, automatikusan feltüntetésre kerülhet Szolgáltató döntése alapján.A Szolgáltató szellemi termékeit külön kérés vagy felhívás nélkül korlátlanul felhasználhatja referenciaként a Megrendelő nevének megjelölésével minden nyomdai vagy online hirdetési felületen, kommunikáción. Ezért Szolgáltató saját elhatározása alapján Megrendelő részére fizetési kedvezményt nyújthat.
  • Felhasználó és vagy Megrendelő a fenti Általános Szerződési Feltételek tekintetében tudomásul veszi, hogy azokat átolvasta, megértette, így az Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Érvényes a kihirdetés napjától visszavonásig.

Dátum: 2020. április 01.